Untitled Document
     
     
       
 

Przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej. Do zadań tych należy w szczególności:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
r)obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych:

*zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
*zasiłek pielęgnacyjnyOpublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 17.10.2012
Podpisał: Szydłowska Danuta
Dokument z dnia: 17.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 935