Untitled Document
     
     
       
 

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

 Kraśnik, 29.03.2016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Ogłaszający konkurs:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz.1146) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu pt.: „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, mającego na celu utworzenie w ramach Klub Integracji Społecznej „Kreatywni razem” sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zintegrowane działanie organizacji mających na celu pomoc takim osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
1. Realizacja projektu ma na celu utworzenie w ramach Klub Integracji Społecznej „Kreatywni razem” sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zintegrowane działanie organizacji mających na celu pomoc takim osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2016r. – 31.12.2016r.
ZAKŁADANA GRUPA DOCELOWA: podopieczni MOPS w Kraśniku
OBOWIĄZKI PARTNERA:
1. Organizacja działalności Punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin warsztaty rękodzieła artystycznego, kulinarny, terapia zajęciowa w okresie 01.07.2016r. – 31.12.2016r. (w tym organizacja poczęstunku, zakup i cykliczne dostarczanie akcesoriów niezbędnych do organizacji spotkań w ramach warsztatów rękodzieła artystycznego, kulinarnych i terapii zajęciowej, Zakup i dostarczenie notatników, teczek i długopisów dla 15uczestników projektu)
2. Organizacja spotkania wigilijnego w miesiącu grudniu 2016r. (w tym organizacja poczęstunku podczas spotkania wigilijnego oraz organizacja i dowiezienie paczek świątecznych dla uczestników)
3. Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatku wraz z odpowiednimi opisami na odwrocie dokumentów.
WYMAGANIA WOBEC PARTNERÓW:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi:
1. Siedziba podmiotu znajduje się na terenie Powiatu Kraśnickiego
2. Partner powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
3. Dzi¬ałal¬ność statu¬towa w obszarze pomocy społecznej, w tym wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź znajdujących się w grupie wykluczonych społecznie
4. Działalność zare¬je¬strowana od co najm¬niej 36 miesięcy
5. Podmiot nie podlega wyk¬lucze¬niu z ubie¬ga¬nia się o dofi¬nan¬sowanie na pod¬stawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 Sierp¬nia 2009 r. o finansach pub¬licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami), z zas¬trzeże¬niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy – dotyczy obu partnerów
6. Podmiot posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań
7. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider) co najmniej dwóch projektów w okresie ostatnich 4 lat przed złożeniem oferty współpracy
Szczegółowe dane Podmiotu.
1. Charakterystykę Podmiotu w tym: celów statutowych, opis doświadczenia w działalności w obszarze pomocy społecznej i realizacji co najmniej 2 projektów;
Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami).
4. Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
5. Oświadczenie o posiadaniu potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego niezbędnego do realizacji zgłaszanych do projektu działań


KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:
Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa (złożona z co najmniej 2 osób).
Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:
1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga maksymalnie 2pkt
2. Zakres proponowanych działań w ramach wspólnej realizacji projektu– waga maksymalnie 5pkt
3. Doświad¬cze¬nie w działalności w obszarze pomocy społecznej i realizacji projektów – waga maksymalnie 3pkt
Komisja Konkursowa przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej zgodnie z podaną powyżej punktacją. Najlepiej oceniona oferta może otrzymać maksymalnie 10pkt.
Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu zgodnie z budżetem projektu. Umowa partnerska będzie podpisana po przyjęciu projektu do dofinasowania, przed podpisaniem umowy o jego dofinasowanie.
TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4a
23-210 Kraśnik, z adnotacją:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu wspólnej realizacji projektu pt: „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2016r. do godz. 10:00.
Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej MOPS
http:www.bip.mops.krasnik.pl
PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu.

WZÓR OFERTY

..........................……. ....................................
(pieczęć podmiotu) (miejscowość i data)


OFERTA
W RAMACH KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PT. „STOP IZOLACJI – TAK TOLERANCJI” – EDYCJA 2016 REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

I. DANE PODMIOTU
1. Pełna nazwa podmiotu
…………………………………………………………………………………………….….…………
…………………………………………………………………………………………….….…………
2. Status prawny ………………………………………………….………………………...….…..…….……….
3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………
4. REGON ……………………………………………………………………………………………………..……
6. Adres siedziby:
ulica: ……………………………………………………………………………………………………………
nr domu ……………………………………………… nr lokalu ………………………………
kod pocztowy ……………………………………….. miejscowość ……………………………
gmina ………………………… powiat ………………………… województwo ………………………
telefon …………………………… e-mail …………………………
7. Nazwiska i imiona oraz stanowiska osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów)
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

II. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU
1. Cele statutowe, opis doświadczenia w obszarze pomocy społecznej i realizacji projektów
III. KONCEPCJA PROJEKTU I OPIS PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ
1. Proszę przedstawić koncepcję realizacji Projektu w podziale na zadania, których realizację Partner deklaruje.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.

……………………......... …………………………………........................
Pieczęć podmiotu Podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Oświadczenie

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie instytucja nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami)


…………………………… …………………………………………
Data, miejscowość Podpis osoby/ób upoważnionej/ych


Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki (oryginały / kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi-anami).
4. Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
5. Oświadczenie o posiadaniu potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego niezbędnego do realizacji zgłaszanych do projektu działań
…………………………………………… ………………………………….
Data, miejscowość Podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 29.03.2016
Dokument oglądany razy: 515