Untitled Document
     
     
       
 

Ogłoszenie konkursu na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie”

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie”
Kraśnik, 05.04.2016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”
Ogłaszający konkurs:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz.1146) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza otwarty konkurs na 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
CEL PARTNERSTWA:
Wspólne opracowanie i realizacja projektu pt.: „Kraśnik – Aktywne Włączenie” w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16 ogłaszanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; mającego na celu: „Zwiększenie szans na aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , z powiatu kraśnickiego, woj. Lubelskiego”.
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
1. Realizacja projektu ma na celu wsparcie w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej m.in. poprzez organizację i przeprowadzenie modułu szkoleniowego oraz modułu obejmującego organizację staży dla uczestników projektu.

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od I kwartału 2017 do II kwartał 2018
ZAKŁADANA GRUPA DOCELOWA: podopieczni MOPS w Kraśniku
OBOWIĄZKI PARTNERÓW:
PARTNER I
1. Organizacja i przeprowadzenie całej części szkoleniowej teoretycznej i praktycznej (w tym zawodowej i społecznej) oraz doradczej w ramach projektu Pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie” wraz z zakupem materiałów szkoleniowych, organizacją poczęstunków oraz opracowaniem dzienników zajęć i innej dokumentacji związanej z organizacją szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego.
2. Prowadzenie wsparcia w postaci zajęć świetlicowych dla dzieci uczestników projektu, w tym zapewnienie poczęstunku, materiałów do zajęć oraz całościowej dokumentacji z tym związanej.
3. założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie
4. oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach EFS
5. prowadzenie wyodrębnionej księgowości Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
6. udział w koordynacji projektu w zakresie dotyczącym zadań Partnera oraz w ramach Grupy Monitorującej
PARTNER II
1. Organizacja i przeprowadzenie części dotyczącej całościowej organizacji staży dla uczestników projektu Pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie” , w tym wybór pracodawców, opracowanie całościowej dokumentacji, monitoring staży oraz wypłata stypendium stażowego.
2. Organizacja targów pracy przy udziale lokalnych przedsiębiorców
3. założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie
4. oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach EFS
5. prowadzenie wyodrębnionej księgowości Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
6. udział w koordynacji projektu w zakresie dotyczącym zadań Partnera oraz w ramach Grupy Monitorującej

WYMAGANIA WOBEC PARTNERÓW:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi:
1. Siedziba podmiotu znajduje się na terenie Powiatu Kraśnickiego – dotyczy obu partnerów
2. Partner 1 odpowiadający za część szkoleniową i doradczą powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (potwierdzenie w formie oświadczenia)
3. Partner 2 odpowiadający za organizację staży powinien posiadać doświadczenie w organizacji staży (odpowiedni opis doświadczenie w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia)
4. Dzi¬ałal¬ność statu¬towa w obszarze pomocy społecznej, w tym wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź znajdujących się w grupie wykluczonych społecznie– dotyczy obu partnerów
5. Działalność zare¬je¬strowana od co najm¬niej 36 miesięcy – dotyczy obu partnerów
6. Podmiot nie podlega wyk¬lucze¬niu z ubie¬ga¬nia się o dofi¬nan¬sowanie na pod¬stawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 Sierp¬nia 2009 r. o finansach pub¬licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami), z zas¬trzeże¬niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy – dotyczy obu partnerów
7. Podmiot posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań – dotyczy obu partnerów
8. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider) co najmniej trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich 4 lat przed złożeniem oferty współpracy – dotyczy obu partnerów
Szczegółowe dane Podmiotu.
1. Charakterystykę Podmiotu w tym: celów statutowych, opis doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS; opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
2. Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny), opis proponowanych w projekcie działań.
Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Kopię statutu.
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami).

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:
Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:
1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 10%
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
3. Zakres proponowanych działań w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu– waga 30%,
4. Posiadane zasoby ludzkie i techniczno-organizacyjne przewidziane do realizacji projektu – waga 20%
5. Doświad¬cze¬nie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt oraz na rzecz założonej grupy docelowej – waga 20%
Komisja Konkursowa przyznaje ocenę za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej w skali:
1 pkt = 1 %
Dla kryterium 1 skala 1-10 punktów
Dla kryterium 2 skala 1-20 punktów
Dla kryterium 3 skala 1-30 punktów
Dla kryterium 4 skala 1-20 punktów
Dla kryterium 5 skala 1-20 punktów
, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie ocenę wyższą.
Spośród ocenionych ofert wybrane zostaną dwie oferty, które spełnia wymogi formalne i uzyskały najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Wybranym Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. Umowa partnerska będzie podpisana po przyjęciu projektu do dofinasowania, przed podpisaniem umowy o jego dofinasowanie.
TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4a
23-210 Kraśnik, z adnotacją:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERÓW w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt: „Kraśnik – Aktywne Włączenie” realizowanego w ramach Działania 11.1: „Aktywne włączenie”
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2016r. do godz. 10:00.
Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MOPS oraz http:www.bip.mops.krasnik.pl
PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu.


WZÓR OFERTY

..........................……. ....................................
(pieczęć podmiotu) (miejscowość i data)


OFERTA
W RAMACH KONKURSU NA WYBÓR PARTNERÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PT. „KRAŚNIK – AKTYWNE WŁĄCZENIE” REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I: „AKTYWNE WŁĄCZENIE, W TYM Z MYŚLĄ O PROMOWANIU RÓWNYCH SZANS ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA I ZWIĘKSZANIU SZANS NA ZATRUDNIENIE” DZIAŁANIE 11.1: „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

I. DANE PODMIOTU
1. Pełna nazwa podmiotu
…………………………………………………………………………………………….….…………
…………………………………………………………………………………………….….…………
2. Status prawny ………………………………………………….………………………...….…..…….……….
3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………
4. REGON ……………………………………………………………………………………………………..……
5. Data powstania ……….………………………………………………………………………………..………
6. Adres siedziby:
ulica: ……………………………………………………………………………………………………………
nr domu ……………………………………………… nr lokalu ………………………………
kod pocztowy ……………………………………….. miejscowość ……………………………
gmina ………………………… powiat ………………………… województwo ………………………
telefon …………………………… e-mail …………………………
7. Nazwiska i imiona oraz stanowiska osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów)
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

II. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU
1. Cele statutowe, opis doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS.2. Potencjał ludzki, techniczny i organizacyjny Podmiotu oraz informacja nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
III. KONCEPCJA PROJEKTU I OPIS PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ
1. Proszę przedstawić koncepcję realizacji Projektu oraz zaproponować wkład oferenta w realizację celu partnerstwa (w tym wkład ludzki, techniczny i organizacyjny).

2. Proszę opisać proponowane w projekcie działania.IV. DOŚWIADCZENIE OFERENTA W PODOBNEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Doświadczenie i kwalifikacje kadry w zakresie działalności założonej w projekcie oraz doświadczenie kadry w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wykaz zrealizowanych projektów, tytuł, kwota dofinansowania, rola Podmiotu: lider/partner, okres realizacji projektu).

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.

…………………….........                                               …………………………………........................
Pieczęć podmiotu                                                              Podpis osoby/ób upoważnionej/ych
Oświadczenie

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie instytucja nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi¬anami)


……………………………                                                …………………………………………
Data, miejscowość                                                           Podpis osoby/ób upoważnionej/ych


Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki (oryginały / uwierzytelnione kopie):
1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Kopię statutu.
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmi-anami).
5. W przypadku partnera ubiegającego się o realizację części szkoleniowej oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie……………………………………………                                       ………………………………….
Data, miejscowość                                                                 Podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 05.04.2016
Dokument oglądany razy: 722