Untitled Document
     
     
       
 

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.mops.krasnik.pl/index.php?id=119


Kraśnik: Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
Numer ogłoszenia: 141541 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku , ul. Grunwaldzka
4a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41 35, faks 081 825 15 80.
• Adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.mops.krasnik.pl/index.php?id=119
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania i
wydawania gorących posiłków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest przygotowywanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika
na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w
stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez
Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku
do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z
następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso-
min. 100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu (min. 400g), 3) zupa na
wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem, makaronem lub ryżem). 4.
Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Wykonawca
zobowiązany będzie do zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach
administracyjnych miasta Kraśnik, w dzielnicy Starej Kraśnika. 6. Miejsce realizacji zamówienia
musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do
obrotu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przygotowania i podawania gorących posiłków
osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 14.00, 2) podawania posiłków gorących na
własnych naczyniach - nie jednorazowych, 3) zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki
do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób, 4) wykonywania przedmiotu
zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do wiadomości publicznej,
poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków, 5) utrzymywania w
pomieszczeniach, w trakcie stołowania się osób, temperatury co najmniej 18oC. 8. Szacuje się,
że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić dziennie średnio około
40 osób. 9. W okresie trwania umowy szacuje się 3 680 posiłki. 10. W czasie obowiązywania
umowy ilość posiłków może ulec zmniejszeniu. 11. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości
wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek,
sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm
higieniczno- -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje warunku. Na potwierdzenie spełnienia warunku
dotyczącego posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy
przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie
oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do
SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z formularzem ofertowym podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
(formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), jeżeli prawo do podpisywania oferty nie
wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty -
oryginał lub notarialnie poświadczona kopia. W przypadku zastrzeżenia informacji jako
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie
informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 94
• 2 - Doświadczenie - 6
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotną zmianę do umowy tj.: zmianę miejsca wykonywania
przedmiotu zamówienia, jednak jedynie na miejsce w obrębie starej dzielnicy miasta.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.mops.krasnik.pl/index.php?id=119
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 4a 23-210 Kraśnik Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 4a
23-210 Kraśnik Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.08.2016.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa o powierzeniu danych osobowych - zała. nr 2 do umowy

Zał. Nr 1 do SIWZ - oferta

Zał. nr 1 do umowy

Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie

Zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie

Zał. nr 4 do SIWZ - lista podmiotów należącychych dogrupy kapitałowej

Zał. nr 5 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 6 do SIWZ - umowa

Informacja o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 18.07.2016 14:23
Dokument oglądany razy: 515
Podlega Ustawie