Untitled Document
     
     
       
 

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A
tel./faks (81) 825-15-80

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, na wykonanie zamówienia pn.:

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ skan
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 4a do SIWZ - umowa - zadanie nr 1
Załącznik 4a do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ - umowa - zadanie nr 2
Załącznik 4b do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy - umowa o powierzeniu danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu na usługę przygotowywania i wydawania posiłków MOPS Kraśnik

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 28.11.2017 14:59
Dokument oglądany razy: 326
Podlega Ustawie