Untitled Document
     
     
       
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Kraśnik, dnia 07 września 2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4a
23-210 Kraśnik
Tel.81 825 15 80
Adres e-mail: mops@mops.krasnik.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Działając na podstawie : zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.” Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku zaprasza do złożenia ofert na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia)

Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.) w formie :
tymczasowego miejsca w noclegowni,
tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych,
miejsca w ogrzewalni
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ), po uprzednim spełnieniu wymogów określonych ustawą o pomocy społecznej.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017r. poz. 953)
4. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm) w każdej z wymienionych w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia,, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
6. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w roku 2018/2019, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.


7. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
8. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017r. poz. 953).
9. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.
10. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej umowy.
12. Termin realizacji zamówienia: od 01 października 2018r. do 30 kwietnia 2019r.
13. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach:
Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych
Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni
Załącznik nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.
III Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 100 %

Miejsce i termin złożenia ofert
Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 lub nr 3 do niniejszego zapytania można złożyć:
a) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik
(liczy się data wpływu do Ośrodka)
b) osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik

Oferty należy składać do 17 września 2018r. do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP http://bip.mops.krasnik.pl/. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej http://bip.mops.krasnik.pl.
Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Edyta Poleszak tel. 81 825 15 80, Katarzyna Mazur tel. 81 825 15 81, Wołoszyn Iwona tel. 81 825 20 14, e‐mail: mops@mops.krasnik.pl
Załączniki :
1. Formularze ofertowe załącznik nr 1, nr 2, nr 3.
2. Projekty umów
3. Klauzula dot. ochrony danych osobowych

Elżbieta Cholewińska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kraśniku

Informacja o wyniku postępowania dot. świadczenia usług (noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia).

Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 07.09.2018 19:59
Dokument oglądany razy: 216
Podlega Ustawie