Untitled Document
     
     
       
 

To jest wersja archiwalna z dnia 27.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym z dnia 27.05.2017 r.

 Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

Jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik
ogłaszająca: + 48 81 825 1579
+ 48 81 826 0961
mops@mops.krasnik.pl

Oferowane Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
stanowisko: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Data ogłoszenia: 2017-04-27
Termin składania 2017-05-15
dokumentów:

Wymagane Wykształcenie wyższe
wykształcenie:

Wymagania związane Niezbędne:
ze stanowiskiem: 1) wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, prawo,
2) obywatelstwo polskie
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) biegła znajomość obsługi komputera
5) co najmniej pół roczny staż pracy, w instytucjach pomocy społecznej, jednostkach
samorządu terytorialnego, preferowane doświadczenie na stanowisku obsługi
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
6) znajomość zagadnień z zakresu : ustawy z dnia 28 listopada 2008 r.
o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz
innych przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego
7) spełnienie wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.

Dodatkowe:
1) preferowane cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, empatia,
komunikatywność, dyspozycyjność,
2) inicjatywa i operatywność,
3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
4) umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
5) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do
wykonania zadań
6) umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z
wykonywanymi zadaniami

Zakres wykonywanych
zadań na stanowisku: 1) obsługa świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (m.in. przyjmowanie
wniosków, przygotowywanie decyzji, sporządzanie list wypłat, sprawozdań);
2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (m.in. przeprowadzanie
wywiadów alimentacyjnych, korespondencja z komornikiem, urzędem pracy,
prokuraturą, przygotowanie decyzji o zwrocie i tytułów wykonawczych);
3) wykonywanie innych zadań wskazanych przez przełożonego


Wymagane dokumenty: 1) życiorys zawodowy (CV),
2) list motywacyjny,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia na stanowisko pracownik jest obowiązany dostarczyć dokument z Krajowego Rejestru
Karnego o niekaralności,
6) dokumenty stwierdzające, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w
stanowisku
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z wymogami ustawy
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (tekst jedn. Dz.U. z 2015r
poz. 2135 z późn. zmianami),
9) Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającym wymagania
dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
10) dokumenty dodatkowe wg. uznania kandydata.

Warunki pracy: - praca przy komputerze,
- praca decyzyjna,
- praca w zespole,
- codzienny kontakt telefoniczny,
- wyjazdy służbowe.

Wskaźnik zatrudnienia W marcu 2017r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia)
zatrudnienia osób wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Kraśnik, w rozumieniu
niepełnosprawnych przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
w jednostce: niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Miejsce składania Kandydaci proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Dokumentów: Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, w zamkniętych kopertach (z adresem do
korespondencji) oraz z aktualnym numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”, w terminie do 15.05.2017r.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.
W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie
decyzję o dopuszczeniu do II etapu.
W II etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
W III etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacje o konkursie można uzyskać pod. nr. telefonów: (81) 825 15 79 lub
(81) 826 09 61.

Uwagi: O stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
mogą ubiegać się osoby posiadające polskie obywatelstwo, a także obywatele Unii
Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Załączniki: kwestionariusz osobowy

Osoba odpowiedzialna za powstanie dokumentu: Marzena Ziarno
Dodano do BIP dnia: 2017-04-27

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEOpublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 27.04.2017
Podpisał: Marzena Ziarno
Dokument z dnia: 27.04.2017
Dokument oglądany razy: 732