Untitled Document
     
     
       
 

Ochrona danych osobowych

 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator danych podaje niezbędne dane, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016.
Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD): tel: 81 825 15 80 email: mops@mops.krasnik.pl
Cel przetwarzania: realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Świadczeniach rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnym.
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (D.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
Niezbędne dane Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla realizacji ww. celu przetwarzania. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
Dane Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku będą przechowywane zgodnie jednolitym wykazem akt, zarówno dla dokumentów tradycyjnych, jak i elektronicznych, chyba , że przepisy szczególne przewidują dłuższe okresy przechowywania. W tym okresie, w sposób zgodny z prawem nie można być w bazach danych zapomnianym. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
Klient urzędu ma prawo do:
wglądu do danych, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
ich usunięcia z bazy danych, pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
wycofania zgody na przetwarzanie, również pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
do przeniesienia danych do innego administratora w zakresie i w ramach możliwości technicznych uzgodnionych z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce.Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał: Danuta Sszydłowska
Dokument z dnia: 08.06.2018
Dokument oglądany razy: 579