Untitled Document
     
     
       
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraśnik: Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I – w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Numer ogłoszenia: 130497 – 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku , ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41 35, faks 081 825 15 80.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I – w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są warsztaty, szkolenia i doradztwo obejmują zakresy tematyczne ogólnie opisane niżej wskazanymi zadaniami: Na Część I składają się następujące zadania: W ramach części I – Kontrakty socjalne Zadanie 1 . Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania – 17os. Warsztatami zostaną objęte 2 grupy 8-9 osobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem. Zadanie 2. 1) Pracownik remontowo-budowlany – 8os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa ośmioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania zajęć praktycznych zostanie wskazane przez MOPS), w jednej grupie w liczbie 8osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 2) Kucharz – Piekarz – 9 os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 9 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. Zadania 3. Doradztwo zawodowe: – 17os. Doradztwem zawodowym zostaną objęte 2 grupy 8-9 osobowe, 10 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie warsztatów – wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia: dzienny, 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Zadanie 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 17os. po 2 godz. na osobę. Na Część II składają się następujące zadania: W ramach części II – Program Aktywności Lokalnej Zadanie 1. Warsztaty kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania – 22os. Warsztatami zostaną objęte 2 grupy jedenastoosobowe, 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem. Zadanie 2 1)Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych – 6 os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa sześcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 6 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 2)Pracownik remontowo-budowlany – 5os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa pięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z zajęciami praktycznymi (Miejsce wykonywania zajęć praktycznych zostanie wskazane przez MOPS), w jednej grupie w liczbie 5 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3)Kucharz – Piekarz – 9os. Szkoleniem zostanie objęta 1 grupa dziewięcioosobowa, 120 godzin dydaktycznych. Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, w jednej grupie w liczbie 9 osób. System szkolenia: dzienny, 24 spotkań po 5 godzin dydaktycznych. 3. Doradztwo zawodowe: – 22os. Doradztwem zawodowym zostaną objęte 2 grupy jedenastoosobowe, 10 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Szkolenie w formie warsztatów – wykład łączony z ćwiczeniami praktycznymi. System szkolenia: dzienny, 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. 4. Indywidualna terapia psychospołeczna- 22 os. po 2 godz. na osobę. Wszystkie zadania w Części II są realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że należycie przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: Część I – w ramach kontraktów socjalnych: Zadanie nr 1: 2 usługi szkolenia w zakresie warsztatów kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 2.500 zł brutto. Zadanie 2: 1) 1 usługa szkolenia w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy minimum 8 osobowej oraz wartości 18.000 zł brutto, 2) 1 usługa szkolenia w zakresie Kucharz – piekarz dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto Zadanie 3: 2 usługi związane z doradztwem zawodowym, potwierdzone referencjami dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 1.500 zł brutto. Zadanie 4:1 usługa związana z indywidualną terapią psychospołeczną o ilości minimum 1 godziny na 1 osobę dla grupy minimum 10 osobowej oraz wartości 60 zł.os. brutto. Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej Zadanie nr 1: 2 usługi szkolenia w zakresie warsztatów kompetencji życiowych i społecznych z elementami budżetowania o ilości minimum 9 osób w grupie oraz wartości 2.500 zł brutto, Zadanie 2: 1)1 usługa szkolenia w zakresie Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych dla grupy minimum 6 osobowej oraz wartości 13.000 zł brutto, 2)1 usługa szkolenia w zakresie Pracownik remontowo-budowlany dla grupy minimum 5 osobowej oraz wartości 13.000 zł, 3)1 usługa szkolenia w zakresie Kucharz – Piekarz dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 20.000 zł brutto, Zadanie 3:2 usługi związane z doradztwem zawodowym dla grupy minimum 9 osobowej oraz wartości 1.500 zł brutto, Zadanie 4:1 usługa związana z indywidualną terapią psychospołeczną, minimum 2 godziny na 1 dla grupy minimum 10 osobowej oraz wartości 60 zł.os. brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Szczegółowy program warsztatów, szkoleń, doradztwa uwzględniający warunki zawarte w specyfikacji zamówienia, tj.: nazwę i zakres szkolenia, sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej szkolenia, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz udostępnianych uczestnikom kursu środków i materiałów dydaktycznych, informację dotycząca osoby ze strony Wykonawcy, sprawującej nadzór wewnętrzny nad prawidłową realizacją szkolenia oraz zakres podejmowanych przez tę osobę czynności, sposób sprawdzenia efektów szkolenia (postępów w procesie kształcenia). 4) Wzór świadectwa /zaświadczenia ukończenia warsztatów, szkoleń, doradztwa. 5) Wzór ankiet ewaluacyjnych – do badania kompetencji miękkich (wstępnej, środkowej oraz końcowej) oraz oceniającej warsztaty, szkolenie, doradztwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Grunwaldzka 4a 23-210 Kraśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Grunwaldzka 4a 23-210 Kraśnik Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
specyfikacja 2013
zał nr 1
zał nr 2
zał nr 3
zał nr 4
umowa 5a KS
zal nr 5b PAL
zal nr 6
zal nr 7

Opublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 02.07.2013 15:50
Dokument oglądany razy: 845
Podlega Ustawie