Untitled Document
     
     
       
 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 660/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Kraśnika na lata 2019-2023.


Zarządzenie Nr 643/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 11.12.2018 r
.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 609/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.11.2018 r.


Zarządzenie Nr 611/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 22.11.2018 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2019-2023 zadań publicznych w sferze pomocy społecznej - usługi opiekuńcze.


Zarządzenie Nr 608/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 20.11.2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Kraśnika na latach 2019-2023.


Zarządzenie Nr 595/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 559/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 595/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.11.2018 r.


Zarządzenie Nr 575/2018
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 30.10.2018 r
.

W sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2019-2023 zadań publicznych w sferze pomocy społecznej - usługi opiekuńcze.

Zarządzenie Nr 575/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.10.2018 r.


Zarządzenie Nr 524/2013
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 30.12.2013 r.

W sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Kraśnika na lata 2014-2018.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 524/2013 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.12.2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 524/2013 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 515/2013
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 23.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 473/2013 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.12.2013r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 473/2013 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.12.2013 r. na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:


1) Przewodniczący Komisji: Wyka Halina

2) Członek Komisji: Pizoń Marzena

3) Członek Komisji: Iwan Małgorzata

4) Członek Komisji: Kapuściński Rafał

5) Członek Komisji: Biegaj Grzegorz

§ 2.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert i przedłożenie propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Kraśnika na latach 2014-2018.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji konkursowej określa Załącznik nr 1.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

§ 5.

Ogłoszenie zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta Kraśnik i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kraśnik
Mirosław Włodarczyk

Załączniki:

Załącznik do Zarz nr. 515 2013 z dnia 2013 r.

Informacje dodatkowe:

Informacja o konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 473/2013 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.12.2013r. umieszczona na stronie BIP MOPS KRASNIK.Opublikował: Grzegorz Pych
Publikacja dnia: 19.12.2018
Podpisał: Danuta Szydłowska
Dokument z dnia: 24.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 035