Untitled Document
     
     
       
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraśnik: Usługa przygotowania i podawania gorących posiłków
Numer ogłoszenia: 57845 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37813 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41 35, faks 081 825 15 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i podawania gorących posiłków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso- min. 100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu ( min. 400g), 3) zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem). 4. Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa odrębne zadania: 1) zadanie nr 1 - przygotowanie i podawanie posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika, 2) zadanie nr 2 - przygotowanie i podawanie posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, przy czym w przypadku składania oferty: a) na zadanie nr 1 - miejsce realizacji zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika, b) na zadanie nr 2 - miejsce realizacji zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Starej Kraśnika. Miejsce realizacji zamówienia musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 14.00. 3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 4) Zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób. 5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 6) Utrzymywania w pomieszczeniach, w trakcie stołowania się osób, temperatury co najmniej 18oC. 7. Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić dziennie: 1) zadanie nr 1 - około 75 osoby, 2) zadanie nr 2 - około 42 osób. 8. W okresie trwania umowy szacuje się następujące ilości posiłków: 1) zadanie nr 1 - około 8450 posiłków, 2) zadanie nr 2 - około 4420 posiłków. 9. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmianie zmniejszeniu. 10. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno- -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przygotowywanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadłodajnia u Ali, Augustynek Alina, ul. Sikorskiego 22, 23-210 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82915,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 54502,50

Oferta z najniższą ceną: 54502,50 / Oferta z najwyższą ceną: 54502,50

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Przygotowywanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EXODUS Spółdzielnia Socjalna, ul. Lubelska 94, 23-200 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43371,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 28730,00

Oferta z najniższą ceną: 28730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28730,00

Waluta: PLN.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dot.: przetargu nieograniczonego na "Usługę przygotowania
i wydawania gorących posiłków - zadanie 2".

Plik z pełną treścią informacji: Informacja o wyborze oferty.pdf

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dot.: przetargu na "Usługę przygotowania i wydawania gorących
posiłków - zadanie nr 1"

Plik z pełną treścią informacji: Roztrzygniecie przetargu - zad 1.pdf

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mops.krasnik.pl/index.php?id=119

Kraśnik: Usługa przygotowania i podawania gorących posiłków
Numer ogłoszenia: 37813 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku , ul. Grunwaldzka 4a, 23-
210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41 35, faks 081 825 15 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i podawania gorących posiłków.
Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso- min. 100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu ( min. 400g), 3) zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem). 4. Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa odrębne zadania: 1) zadanie nr 1 - przygotowanie i podawanie posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika, 2) zadanie nr 2 - przygotowanie i podawanie posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, przy czym w przypadku składania
oferty: a) na zadanie nr 1 - miejsce realizacji zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika, b) na zadanie nr 2 - miejsce realizacji zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Starej Kraśnika. Miejsce realizacji zamówienia musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 14.00. 3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 4) Zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób. 5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 6) Utrzymywania w pomieszczeniach, w trakcie stołowania się osób, temperatury co najmniej 18oC. 7. Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić dziennie: 1) zadanie nr 1 - około 75 osoby, 2) zadanie nr 2 - około 42 osób. 8. W okresie trwania umowy szacuje się następujące ilości posiłków: 1) zadanie nr 1 - około 8450 posiłków, 2) zadanie nr 2 - około 4420 posiłków. 9. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmianie zmniejszeniu. 10. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno- -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu usług stanowiących zamówienie podstawowe zostanie wykorzystane w przypadku zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z posiłków oraz w przypadku nie wybrania kolejnego wykonawcy po upływie obowiązywania umowy podpisanej w wyniku bieżącego postępowania (przedłużająca się procedura przetargowa).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
 • zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z formularzem oferty (formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotną zmianę do umowy tj. zmianę miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, jednak jedynie na miejsce w obrębie dzielnicy miasta, której dotyczy umowa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.krasnik.pl/index.php?id=119
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Grunwaldzka 4a 23-210 Kraśnik Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Grunwaldzka 4a 23-210 Kraśnik Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.04.2014.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowywanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Fabrycznej
Kraśnika..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso- min. 100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu (min. 400g), 3) zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem). 4. Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. Miejsce realizacji zamówienia musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 14.00. 3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 4) Zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób. 5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 6) Utrzymywania w pomieszczeniach w trakcie stołowania się osób temperatury co najmniej 18oC. 6. Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić około 75 osoby dziennie. 7. W okresie trwania umowy szacuje się do przygotowania i wydania około 8450 posiłków. 8. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmianie zmniejszeniu. 9. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowywanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków w dzielnicy Starej na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso-min. 100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu (min. 400g), 3) zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem). 4. Kaloryczność gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, w dzielnicy Starej. Miejsce realizacji zamówienia musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 14.00. 3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 4) Zapewnienia pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób. 5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 6) Utrzymywania w pomieszczeniach w trakcie stołowania się osób temperatury co najmniej 18oC. 6. Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić około 42 osoby dziennie. 7. W okresie trwania umowy szacuje się do przygotowania i wydania około 4 420 posiłków. 8. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmianie zmniejszeniu. 9. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do umowy
SIWZ
Zal.Nr 1 do SIWZ - oferta
Zal.nr 2 do SIWZ - oswiadczenie_1
Zal.nr 3 do SIWZ - oswiadczenie
Zal.nr 4 do SIWZ - lista podmiotow nalez
Zal.nr 5 do SIWZ - informacja dot.grupy
Zal.nr 6 do SIWZ - umowa - zadanie nr 1
Zal.nr 7 do SIWZ - umowa - adanie nr 2

Ogloszenie o zamowieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf

Opublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 04.03.2014 20:59
Dokument oglądany razy: 748
Podlega Ustawie